กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2556 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1และนักศึกษาเทียบโอน จำนวน 580 คน เพื่อช่วยให้นักศึกษาใหม่ ได้ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ สังคมใหม่ สถาที่เรียนใหม่  ครู-อาจารย์และเพื่อนใหม่นอกจากนี้ทางคณะได้เชิญ ผู้ปกครองของนักศึกษาเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมฟังคำชี้แจงต่างๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะและมหาวิทยาลัย

ระยะที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ระยะที่ 2 จัดขึ้นวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556  ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดีรีสอร์ทแคมป์ จังหวัดราชบุรี

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.