ข่าวประกาศ

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอเลือนปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ 2556

****จากเดิมวันที่ 19  พฤษภาคม 2556 เป็น วันจันทร์ 20  พฤษภาคม 2556   -การประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

****วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ

คลิกอ่านรายละเอียด

กำหนดการคณะ

กำหนดการมหาวิทยาลัย