กิจกรรม

จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ Jean Pigott Place, City Hall ประเทศแคนาดา

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทย เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในงาน Thai New Year Celebration 2013 เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองครบ ๒๕ ปี ในการก่อตั้ง Thai Dance Troupe of Ottawa     เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ Jean Pigott Place, City Hall  ประเทศแคนาดา

Leave a Reply

Your email address will not be published.