Archive for เมษายน, 2013

 • เรียน บุคลากรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” และ “แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3ดี (3D) โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ ในหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ” โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

  โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

  เรียน บุคลากรทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ในหัวข้อ “การปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” และ “แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3ดี (3D) โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ ในหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ” โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

  Continue Reading...

 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอเลือนปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ 2556 ****จากเดิมวันที่ 19  พฤษภาคม 2556 เป็น วันจันทร์ 20  พฤษภาคม 2556   -การประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ****วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             […]

  ประกาศ

  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอเลือนปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ 2556 ****จากเดิมวันที่ 19  พฤษภาคม 2556 เป็น วันจันทร์ 20  พฤษภาคม 2556   -การประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ****วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             […]

  Continue Reading...

 • ประกาศจากบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556 **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤษภาคม  2556 (เวลาราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น. **อบรมวันอบรมวัน เสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 18-19 และ 25-26 พฤาภาคม   2556 เวลา 09.00 – […]

  อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556

  ประกาศจากบริการวิชาการแก่สังคม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช) เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556 **รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤษภาคม  2556 (เวลาราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น. **อบรมวันอบรมวัน เสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 18-19 และ 25-26 พฤาภาคม   2556 เวลา 09.00 – […]

  Continue Reading...

 •             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทย เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในงาน Thai New Year Celebration 2013 เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองครบ ๒๕ ปี ในการก่อตั้ง Thai Dance Troupe of Ottawa […]

  จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ Jean Pigott Place, City Hall ประเทศแคนาดา

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทย เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในงาน Thai New Year Celebration 2013 เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองครบ ๒๕ ปี ในการก่อตั้ง Thai Dance Troupe of Ottawa […]

  Continue Reading...

 •             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      

  โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์      

  Continue Reading...

 •               คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือใน งาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase ปี 2 จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น ของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

  งาน Fashion V Together The Student Fashion showcase ปี 2

                คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือใน งาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase ปี 2 จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น ของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี […]

  Continue Reading...

 •             คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ พร้อมแสดงมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี อดีตผู้อำนวยการนางนงเยาว์ ศิริเกษม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่า    ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอบรมการทำเดโคพาจเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   […]

  งานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556

              คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ พร้อมแสดงมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี อดีตผู้อำนวยการนางนงเยาว์ ศิริเกษม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่า    ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอบรมการทำเดโคพาจเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   […]

  Continue Reading...

Page 1 of 212