โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ระยะที่ 2

เรียน บุคลากรทุกท่าน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ในหัวข้อ “การปรับตัวเชิงยุทธศาสตร์ทางการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” และ “แผนยุทธศาสตร์ตามนโยบาย 3ดี (3D)

โดย รศ.ดร.พนิต เข็มทอง และ ในหัวข้อ “การจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ” โดย รศ.ดร.คณิต เฉลยจรรยา

ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณในความร่วมมือค่ะ

ประกาศ

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ขอเลือนปฐมนิเทศนักศึกษใหม่ 2556

****จากเดิมวันที่ 19  พฤษภาคม 2556 เป็น วันจันทร์ 20  พฤษภาคม 2556   -การประชุมเตรียมความพร้อมระหว่างนักศึกษาและผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุมโชติเวช ชั้น 4 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

****วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร                ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร คณะบริหารธุรกิจ

คลิกอ่านรายละเอียด

กำหนดการคณะ

กำหนดการมหาวิทยาลัย

 

อบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556

ประกาศจากบริการวิชาการแก่สังคม
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (โชติเวช)

เปิดอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ครั้งที่ 1/2556
**รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ -15 พฤษภาคม  2556 (เวลาราชการ) เวลา 8.30 – 16.30 น.
**อบรมวันอบรมวัน เสาร์ – วันอาทิตย์ที่ 18-19 และ 25-26 พฤาภาคม   2556 เวลา 09.00 – 15.00 น.

อ่านรายละเอียดโครงการ เพิ่มเติม

จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ Jean Pigott Place, City Hall ประเทศแคนาดา

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับคณะบริหารธุรกิจ มทร.พระนคร จัดแสดงสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่ การร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทย เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม ในงาน Thai New Year Celebration 2013 เทศกาลมหาสงกรานต์ และงานฉลองครบ ๒๕ ปี ในการก่อตั้ง Thai Dance Troupe of Ottawa     เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทย  เมื่อวันที่ ๘-๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ Jean Pigott Place, City Hall  ประเทศแคนาดา

โครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย รดน้ำขอพรอาจารย์อาวุโส เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556  ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 


 

งาน Fashion V Together The Student Fashion showcase ปี 2

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร ลงนามความร่วมมือใน งาน Fashion  V  Together The Student Fashion showcase ปี 2 จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น ของนักศึกษา ของ 6 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการนี้นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ นำเสนอ 2 คอลเลกชั่น ได้แก่ 1.ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น ได้แก่คอลเลกชั่น ” Secret Love Secret Room”(ห้องแห่งความรัก ห้องแห่งความลับ) 2. ผลงานนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกายได้แก่ คอลเลกชั่น “Deep in Blue”(ส่วนลึกที่ลึกลับ)” เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556  ณ DPU HALL อาคาร 12 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ในการนี้ อาจารย์วไลภรณ์  สุทธา รองคณบดี  ฝ่ายวางแผน ร่วมลงนามความร่วมมือกับ 6 มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายออกแบบทางแฟชั่นในระดับอุดมศึกษา หรือ Fashion  V  Together

 

 

 

 

งานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าโชติเวช จัดงานสถาปนาโชติเวช ประจำปี2556 และจัดพิธีกตเวทิตาคุณอาจารย์อาวุโสและคณะอาจารย์ พร้อมแสดงมุทิตาจิตในวันคล้ายวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี อดีตผู้อำนวยการนางนงเยาว์

ศิริเกษม นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเสริมสร้างอาชีพและความรู้สู่ศิษย์เก่าโชติเวช ให้แก่ศิษย์เก่า    ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ โดยอบรมการทำเดโคพาจเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์