กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

แสดงผลงานวิจัยงาน ใน“การประชุม วิชาการนานาชาติ Urban Research Plaza ครั้งที่ 11”

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  บุณยรัตกลิน   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยี คหกรรมศาสตร์  มทร.พระนคร จัดแสดงผลงานวิจัยใน เรื่อง “Utilization of Waste Materials in the Manufacture of Thai home Decorations” ในงาน“การประชุม วิชาการนานาชาติ Urban Research Plaza ครั้งที่ 11”  เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยระดับนานาชาติ จัดโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ได้รับความสนใจ จากนักวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ  ตลอดจนคณาจารย์ นักศึกษาระดับระดับดุษฎีบัณฑิต   และผู้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานวิจัย  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ หอแสดงดนตรี   อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.