กิจกรรม

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร (English for all)

 

 

 

 

 

 

งานวิเทศสัมพันธ์  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (English for all) เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษกับการสื่อสารในอาชีพ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  ไปสู่ประชาคมอาเซียน อันนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในอนาคต  โดยได้รับเกียรติ จาก ดร.เยาวเรศ ธาราวุฒิ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555 ถึง มีนาคม 2556     ห้อง 2402 อาคารเรือนปัญญา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์


Leave a Reply

Your email address will not be published.