กิจกรรม

โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เกี่ยวกับวิชาชีพเฉพาะทางด้านคหกรรมศาสตร์เชิงวัฒนธรรมไทยและเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในวิชาชีพคหกรรมศาสตร์และ เตรียมความพร้อม ในการก้าวสู่โลกอาชีพในระดับสากล เมื่อวันที่ 11-14 มีนาคม 2556 ณ บ้านส้มทิพย์  รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดราชบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.