กิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน การทวนผลสอบสัมฤทธ์

ฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอนกลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมิน การทวนผลสอบสัมฤทธ์ ให้แก่คณาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อ ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธสาสตร์ของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที 10-12 มกราคม 2556 ณ บ้านสวนส้มทิพย์  รีสอร์ทแอนสปา จังหวัดราชบุรี


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.