กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556 ณ คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.