กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์”เพื่อพัฒนาบุคลากร  ของคณะให้มีศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการศึกษาดูงานการทอผ้ากลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านหินปัก และการแปรรูปมะขามหวาน  เมื่อวันที่ ๓-๕  มกราคม ๒๕๕๖ ณ จังหวัดลพบุรีและ       จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีคณาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ จำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.