กิจกรรม

พิธีกฐินพระราชทาน 2555

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลพระนคร ร่วมพิธีกฐินพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวรวิทย์ คุณพัชรา วีรบวรพงศ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาล ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ณ วัดเทวราชกุญชร วรวิหาร

ในการนี้ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ได้นำคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธี พร้อมดำเนินการจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และการให้บริการเครื่องดื่ม

Leave a Reply

Your email address will not be published.