กิจกรรม

โครงการเต้นรำทำครัวไทย

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ให้ความร่วมมือกับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย  ในการจัดวิทยากรที่มีความชำนาญทางด้านการทำอาหารไทย ร่วมโครงการ “เต้นรำ ทำครัวไทย”โดยจัดกิจกรรมการฝึกอบรมอาหารไทย “ครัวไทย ๔ ภาค” เพื่อส่งเสริมเผยแพร่และสืบทอดภูมิปัญญาด้านอาหารพื้นบ้านประจำท้องถิ่นของไทย ให้เป็นที่แพร่หลายในหมู่คนไทยและต่างชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในศาสตร์ของศิลปวัฒนธรรมสากล ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันเสาร์ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม –๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ และเข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมเมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.