ข่าวประกาศ

คหกรรมศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ)

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช)  มทร.พระนคร

เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2556

-สมัครด้วยตนเองผ่าน Web ระบบรับสมัครนักศึกษออนไลน์ http://admis.rmutp.ac.th ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

-สมัครด้วยตนเอง ณ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (โชติเวช) ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2555 – 30 มีนาคม 2556

ทุกวันทำการ (จันทร์-อาทิตย์)  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  *** ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์***

-สอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556

-นักศึกษาที่สมัครผ่านเว็บ ให้ยื่นหลักฐานการสมัคร และสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าสมัคร ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 (วันสอบสัมภาษณ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการและวิจัย ชั้น 3 อาคารเรือนปัญญา โทร. 0 2281 9756-8 ต่อ 2305, 2306

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.