กิจกรรม

บรรยากาศสอบ โควตา 56

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี กรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ จำนวน ๖ สาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์  เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโชติเวช อาคารเรือนปัญญา โดยมีนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในครั้งนี้ จำนวน ๑,๐๐๗ คน ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๐๕ คน


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.