ข่าวประกาศ

จัดแสดงผลงานและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับเชิญจากคุณขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้จัดแสดงผลงานและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ได้แก่การแกะสลักผักผลไม้ การร้อยมาลัย การทำเครื่องหอมไทยการทำขนมลูกชุบและขนมเบื้องไทย ในงาน Thailand Today 2012 และ  Thai Food Festival เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว ตามนโยบายการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของไทย จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6-7 กันยายน 2555 ณ โรงแรม Yak & Yeti กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.