กิจกรรม

จัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้ การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

 

 

 

 

 

 

 

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้รับเชิญจาก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดำเนินการจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผักและผลไม้การร้อยมาลัยและการทำขนมไทย ต้อนรับนาย เต็ง เส่ง ประธานาธิบดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในฐานะแขกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ตึกสันติไมตรี  ทำเนียบรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.