กิจกรรม

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

 

 

 

 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์   เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนม พรรษา 5 รอบ ๒๘ กรกฎาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕๕๔  ณ หอประชุม D-Hall  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.