กิจกรรมผลงานเด่นนักศึกษาและบุคลากร

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 รางวัล “ระฆังทอง”

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี ๒๕๕๕ รางวัล “ระฆังทอง”ครั้งที่ ๕   ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๕  สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น จัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) รับประทานรางวัลจากพลเอกพิจิตร   กุลละวณิชย์ องคมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.