แผนปฏิบัติราชการ 2555

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผังยุทธศาสตร์

แผนที่ยุทธศาสตร์

แผนภูมิแสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น