แผนปฏิบัติราชการ 2553

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนา

ผังยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต  :  ผลงานการให้บริการวิชาการ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี

ผลผลิต  :  ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้

ผลผลิต  :  ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553  ระดับปริญญาโท ภาคสมทบ

ผลผลิต  :  ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี