รายงานแผนและผลการปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558

 

แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556

แบบรายงานผลการปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ไตรมาสที่ 1