คณะกรรมการบริหาร

Deanผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
Asst. Prof CHAYAPAT KEE-ARIYO
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
thanapopนายธนภพ โสตรโยม
ที่ปรึกษาคณบดี
apirat1ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ
Asst. Prof. APIRAT SOROSE
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
walaiporn1ดร.วไลภรณ์ สุทธา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
valaluck1ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
Dr. WORALAK PANYATHITIPONG
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
piyatida1นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
PIYATIDA SEEHAWATANAKUL
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
jintana1นางจินตนา วรเจริญศรี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
siraporn1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร
ผู้ช่วยคณบดี
suriya1นายสุริยา เทพิน
ผู้ช่วยคณบดี
nionนางสาวนิอร ดาวเจริญพร
ผู้ช่วยคณบดี
pratanpornนางสาวประพาฬภรณ์ ธีรมงคล
ผู้ช่วยคณบดี
katetipนางสาวเกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
ajcharawanนางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
prachaya1นายปรัชญา แพมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
kedsarin1นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
sukanya1นางสาวสุกัญญา จันทกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
kritaporn1นางสาวกฤตพร ชูเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์