ผลงานเด่นบุคลากร


– คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2555

– คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้ารับประทานรางวัลบุคคลดีเด่นแห่งปี 2555 รางวัล “ระฆังทอง”

– อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2553