ผลงานเด่นคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

 – คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์จัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่และจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทยต้อนรับนักธุรกิจระดับโลกในงานWorld Economic Forum on East Asia 2012

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน“การประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี ค.ศ. 2012  (World Telecommunication/ICT Indicators Meeting : WTIM 2012)

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยแพร่งานศิลปวัฒนธรรมไทยในงาน“การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 10”(10th Asia – Europe Finance Ministers Meeting)

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดแสดงเมนูอาหารจากหน่อไม้ในงานมหกรรมไผ่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนครจัดแสดงผลงานและสาธิตงานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดแสดงและสาธิตการแกะสลักผัก
และผลไม้ การร้อยมาลัยและ
การทำขนมไทยต้อนรับสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลาม

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาธิตงานวัฒธรรมไทยต้อนรับรองประธานาธิบดีจีน

– คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับการตรวจประเมินความสะอาดห้องน้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในคณะ ลำดับที่ 1