ประกวดราคาจ้างเหมาบริการโครงการการพัฒนาบุคลากรคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

– ราคากลาง

– ประกาศประกวดราคา

– เอกสารประกวดราคา

– ขอบเขตของงานจ้างเหมา