จัดทำป้ายภายในอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง

ราคากลาง