จัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะและเก้าอี้สำหรับห้องทฤษฎี จำนวน 3 ชุด

ราคากลาง