จัดซื้อครุภัณฑ์เตาแก๊ส 4 หัวเตา จำนวน 6 เตา

ราคากลาง