จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสิ่งทอและการตัดเย็บ จำนวน 1 ชุด

ราคากลาง