จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการงานดอกไม้และงานประดิษฐ์ จำนวน 1 ชุด

ราคากลาง