จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 จำนวน 10 เครื่อง

ราคากลาง