คณะกรรมการประจำคณะฯ (เก่า)

IMG_0890 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์     กี่อาริโย                                        
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ                                                                                             
IMG_0890 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ     โสฬศ                                        
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ  
walaiporn1 นางสาววไลภรณ์     สุทธา                                       
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
กรรมการ  
valaluck1 ดร.วรลักษณ์     ปัญญาธิติพงศ์                                        
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ  
piyatida1 นางปิยะธิดา     สีหะวัฒนกุล                                        
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ  
katetip นางสางเกศทิพย์     กรี่เงิน                                   
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
กรรมการ  
ajcharawan นางสาวอัจฉราวรรณ     ณ สงขลา                                       
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
กรรมการ  
kedsarin1 นางเกศรินทร์     เพ็ชรรัตน์                                  
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กรรมการ  
prachaya1 นายปรัชญา     แพมงคล                                        
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
กรรมการ  
sukanya1 นางสาวสุกัญญา     จันทกุล                                     
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
กรรมการ  
kritaporn1 นางสาวกฤตพร     ชูเส้ง                                        
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กรรมการ  
siraporn1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์     ชวเลขยางกูร                                        
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ  
suriya1 นายสุริยา     เทพิน                                        
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ  
thanapop นายธนภพ     โสตรโยม                                       
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ  
nion นางสาวนิอร     ดาวเจริญพร                                        
คณาจารย์ประจำ
กรรมการ  
vichai_57 นายวิชัย     เจริญธรรมานนท์                                     
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ  
NOPICTURE
นางบุษยา     เตชะเสน
                                        

ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ  
jintana1 นางจินตนา     วรเจริญศรี                                        
เลขานุการ  
มานิตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์     แก้ววงษ์ศิริ                                   
ผู้ช่วยเลขานุการ

One thought on “คณะกรรมการประจำคณะฯ (เก่า)

  1. อยากโอนย้ายมหาวิทยาลัยตอนนี้ได้มั๊ยคะ ย้ายจากธัญบุรีมาที่พระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาอาหารและโภชนาการค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published.