คณะกรรมการประจำคณะฯ

Deanผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาภัทร์ กี่อาริโย
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ
apirat1ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
walaiporn1ดร.วไลภรณ์ สุทธา
รองคณบดีฝ่ายวางแผน และหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
กรรมการ
valaluck1ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
กรรมการ
piyatida1นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
katetipนางสาวเกศทิพย์ กรี่เงิน
หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย
กรรมการ
ajcharawanนางสาวอัจฉราวรรณ ณ สงขลา
หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
กรรมการ
kedsarin1นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
กรรมการ
prachaya1นายปรัชญา แพมงคล
หัวหน้าสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
กรรมการ
sukanya1นางสาวสุกัญญา จันทกุล
หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
กรรมการ
kritaporn1นางสาวกฤตพร ชูเส้ง
หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
กรรมการ
siraporn1ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
suriya1นายสุริยา เทพิน
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
thanapopนายธนภพ โสตรโยม
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
nionนางสาวนิอร ดาวเจริญพร
ผู้ช่วยคณบดี
กรรมการ
vichai_57นายวิชัย เจริญธรรมานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
NOPICTUREนางบุษยา เตชะเสน
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
jintana1นางจินตนา วรเจริญศรี
หัวหน้าสำนักงานคณบดี
เลขานุการ
มานิตย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิตย์ แก้ววงษ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ