คณะกรรมการบริหาร2556

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .

         .

                        .                                                               .                                                 

 .

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชญาภัทร์ กี่อาริโย

คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

apirat1

walaiporn1

jomkuan1

thanapan1

 

 

 

 

 

                                                                                                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรัติ โสฬศ                       นางสาววไลภรณ์ สุทธา 11111ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมขวัญ สุวรรณรักษ์ 11ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ บุณยรัตกลิน

รองคณบดีฝ่ายบริหาร                               รองคณบดีฝ่ายวางแผน                      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย                    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

siraporn1

piyatida1

suriya1

valaluck111111111111111

..ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิราภรณ์ ชวเลขยางกูร11111 นางปิยะธิดา สีหะวัฒนกุล 11111111111 1 นายสุริยา   เทพิน 11111111111111 ดร.วรลักษณ์ ปัญญาธิติพงศ์

111111111ผู้ช่วยคณบดี                                              ผู้ช่วยคณบดี                       111111         ผู้ช่วยคณบดี                                                   ผู้ช่วยคณบดี

jintana1

suwadee1

sattha1

walaiporn1

111111111111นางจินตนา วรเจริญศรี111111111111นางสาวสุวดี ประดับ      11          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรัทธา แข่งเพ็ญแข1111111นางสาววไลภรณ์ สุทธา                              

  1111111111หัวหน้าสำนักงานคณบดี               111111หัวหน้าสาขาวิชา             11111111         หัวหน้าสาขาวิชา                   111111111  หัวหน้าสาขาวิชา                                                                        111111111111                     ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย  11   เทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั้่น         111      อาหารและโภชนาการ                                             

kedsarin1

prachaya1

sukanya1

kritaporn1

1111111111111111111  11111

นางเกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์                    11      นายปรัชญา แพมงคล                11111     นางสาวสุกัญญา จันทกุล                 11       นางสาวกฤตพร ชูเส้ง                            

111หัวหน้าสาขาวิชา             111111111111หัวหน้าสาขาวิชา                                             หัวหน้าสาขาวิชา                                       หัวหน้าสาขาวิชา    111    11    วิทยาศาสตร์การอาหาร             11     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร                 11การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์               11       คหกรรมศาสตร์                                  111และโภชนาการ                                   

   

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.