ข้อมูลผลงานวิจัย (เงินแผ่นดิน)

 • Development of Food Products from Khao Hom Nil (Black Fragrant Rice)
 • Development of Handmade Paper Production from Sugarcane Pulp for Handicraft and Packaging
 • Development of Thai Dessert Products for Export Industry
 • Development of Thai Style Handmade Paper from Sugar Cane Leaves for Handicraft and Packagetry
 • Food Product Development from Black Jasmine Rice for Food Industry
 • การพัฒนากระดาษจากใบอ้อยด้วยมือแบบไทยเพื่องานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษจากแกนสับปะรด
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมไทยเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกแกงสำเร็จรูปเพื่ออุตสาหกรรมการส่งออก
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากข้าวหอมนิลเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร
 • การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเส้นใยละเอียดจากเส้นใยกล้วยสู่ชุมชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์
 • การศึกษาการผลิตน้ำส้มสายชูจากน้ำคั้นเปลือกสับปะรด
 • โครงการพัฒนาและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกจากกระดาษสา
 • โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์กล้วยไม้เชิงอนุรักษ์และเรือโบราญจากกระดาษสา
 • ยุทธศาสตร์การสร้างผู้ประกอบอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่น
 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น
 • คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
 • คุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • คุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
 • คุณลักษณะของบัณทิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาการ
 • การประยุกต์ใช้ข้าวกล้องงอกในผลิตภัณฑ์ขนมหวาน
 • การพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์
 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย
 • การพัฒนาสูตรการผลิตเครื่องดื่มน้ำมะนาวผสมใยอาหารแบบพาสเจอร์ไรส์
 • การศึกษาผลการจัดกิจกรรมในวิชาหลักการทางศิลปะที่มีต่อการรับรู้เชิงสุนทรีย์ของนักศึกษาในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร. พระนคร
 • การศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตอาหารจากกล้วย
 • เจตคติต่อการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 •  

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.