ข้อมูลผลงานวิจัย (เงินผลประโยชน์)

  • การจำแนกลายนิ้วมือโดยใช้เทคนิคเฮาดรอฟดิสแทนซ์
  • การใช้ประโยชน์ของผงเต้าหู้เพื่ออุตสาหกรรมอาหารสุขภาพ
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากปลาน้ำจืดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  • ปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยของอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เนตของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  •  

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.