ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสภาประจำปี พ.ศ.2556

เดือนมกราคม

1.จัดดอกไม้ในงานสโมสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555

2. สาธิตการทำอาหารไทยและจัดเลี้ยงอาหารในงาน “งานฉลอง 101 ปี ละครวังสวนกุหลาบ”

3. โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

4. พิธีครอบครูช่างหัตถศิลป์คหกรรมไทยครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2555

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการด้านเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ 5 ธันวามหามงคล เฉลิมพระชนม์85 พรรษา มหาราชา

7.พิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ ต้อนรับปีใหม่ 2556

เดือนกุมภาพันธ์

1.อบรมการทำอาหารไทยและงานประดิษฐ์ดอกไม้สดแก่คู่สมรสคณะทูตานุทูตและคณะกงสุลต่างประเทศ

2.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 10 รางวัล ในงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 8 ปี มทร.พระนคร

3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินการทวนผลสอบสัมฤทธ์

4.โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

5.โครงการปลูกจิตสำนึกของนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2555

6.โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

7.โครงการวันกิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ชื่องาน“เทศกาลยืนยิ้มหน้า มอ มทร.พระนคร ครั้งที่ 3 ตอนชิงช้าสวรรค์หรรษา”

8. จัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรมไทยในงานการประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี 2556

9.กิจกรรมเดินการกุศล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปี 2556

10.อาจารย์เจตนิพัทธ์ บุณยสวัสดิ์  ผลิตสื่อ e-learning อาชีพที่ประสบความสำเร็จ ของศูนย์การเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช

11.นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเผยแพร่การทำสาหร่ายกระเจี๊ยบเขียวอบแห้ง ผ่านนิตยสาร“ช่องทางทำมาหากิน”

เดือน มีนาคม

1.พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับ บริษัท แมคไทย จำกัด

2.นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร  รับ 3 รางวัลการประกวด โคมแขวนเนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

3.งาน Goodbye Senior’55       (White Angle & Black Devil)

4.จัดแสดง การแกะสลักผักผลไม้   และร้อยมาลัย ในงาน Apace Executive Committee ครั้งที่ 62

5.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมแสดงผลงานวิจัย 12  เรื่องใน“งานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556”

6. เปิดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ 1 ประจำปี 2556

7.โครงการอนุรักษ์ศาสตร์และศิลป์และงานดอกไม้ กระตุ้นเยาวชนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

8.โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจ

9.ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการทำประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1

ประจำปีงบประมาณ 2556  อาจารย์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมตัดสินการประดิษฐ์โคมแขวน เนื่องในงานวันมาฆบูชา ณ พุทธมณฑล

เดือนเมษายน

1.คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2555   และโครงการสืบสานงานศิลป์วันสงกรานต์ไทย

2.งานสถาปนาโชติเวช ประจำปี 2556

3.โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาชีพร่วมกับสมาคมวิชาชีพ

4.โครงการพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์   แบบตัดและการตัดเย็บ

5.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

6.คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร ร่วมลงนามความร่วมมือ ในงาน Fashion V Together: The Student Fashion Showcase ปี 2 ร่วมกับ 6 มหาวิทยาลัย จัดแสดงผลงานออกแบบแฟชั่น

7.โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทยด้านคหกรรมศาสตร์

8.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ (English for all) และคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร จัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.