ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งสภาประจำปี พ.ศ.2554

เดือนมกราคม

-วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ ๖ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

-โครงการเสริมสร้างเยาวชนสู่โลกอาชีพทางคหกรรมศาสตร์

-นักศึกษาสาขาอาหารและโภชนาการ เผยแพร่แผนงานพิเศษ  ทางช่อง 7 สี

-รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๔

-โครงการวันกิจกรรมนักศึกษาเปิดเวทีให้นักศึกษาแสดงออกผลงานตามความสามารถ

เดือนกุมภาพันธ์

-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร นำวิทยากรร่วม โครงการไทยนี้…รักสงบ

-โครงการติดตามและประเมินผลผู้สำเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)

-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ดูงานบริษัทไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จัดหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ

-สื่อมวลชนให้ความสนใจตะกร้าทำมือของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

-นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ เผยแพร่แผนงานพิเศษ ทางช่อง 7 สี

-คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

เดือนมีนาคม

-โครงการค่ายสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย กระตุ้นเยาวชนสำนึกรักษ์และหวงแหนในศิลปวัฒนธรรมไทย

-โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพในชุมชน

-รับพระราชทานโล่รางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงลอย

-โครงการค่ายภาษาอังกฤษเพื่องานวัฒนธรรมไทย ด้านคหกรรมศาสตร์

-จัดอบรมอาหารไทยและการจัดดอกไม้แก่เสมียนผู้ช่วยทูตทหารอากาศก่อนไปประจำการต่างประเทศ

-คณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน)เยี่ยมชมคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.พระนคร

-นักศึกษาคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ รับ 2 รางวัล จากการประกวดตัดเย็บกระเป๋าในงาน Elvira Exhibition ครั้งที่ 30

เดือนเมษายน

-โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเพื่อใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช

-โครงการตามรอยอารยธรรมอาหารไทยเพื่อการอนุรักษ์

-โครงการยุทธศาสตร์ครัวไทยสู่ครัวโลก : วัฒนธรรมอาหารไทยในเทศกาลสงกรานต์ ณ ประเทศเดนมาร์ก  นอร์เวย์ และสวีเดน

-สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ถ่ายทำการทำแป้งจากเม็ดบัว ออกอากาศในรายการ กิน อยู่คือ

-สาธิตอาหารและขนมไทยในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

-โครงการการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework: TQF )

-รับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

-รับเสด็จสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายา

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.